Sokolské Listy č.1

Datum: 7 května, 2018
Autor: Tomáš Batelka

1.číslo/2015 – občasník

Milí spoluobčané, nazdar sestry a bratři!

Právě držíte v ruce 1. číslo sokolského občasníku. Asi se podivujete proč najednou Sokol? Co se děje?
Rádi bychom Vás formou podobných letáků informovali o dění kolem červenojanovického Sokola, o
jednotlivých aktivitách, akcích a především o dění kolem sokolovny.
Právě sokolovna a její stav, se stala hnacím motorem pro naši činnost a aktivitu. A protože si nechceme
nechávat informace pro sebe, a tak nějak si něco šuškat mezi sebou a držet věci pod pokličkou, budeme
Vás průběžně informovat, co se děje.

Základní informace o Tělocvičné Jednotě Sokol Červené Janovice:

1, byla založena roku 1930 – ano, právě letos slaví 85let od založení
2, spadá pod Českou Obec Sokolskou (dále ČOS), se sídlem na Praze 1 – současný vlastník sokolovny
3, a jejím nejbližším nadřazeným orgánem je Župa Tyršova se sídlem v Kolíně

Aby toho nebylo málo, tak máme v Janovicích Sokoly dva. 

Tělocvičnou jednotu Sokol Červené Janovice spadající právě pod Českou obec sokolskou – o té
budeme v tomto čísle psát.

A Tělovýchovnou jednotu Sokol Červené Janovice, která vzešla z bývalého ČSTV a dnes spadá pod
Českou Unii Sportu. Tato jednota je de facto současný fotbalový oddíl, jehož předsedou je Radek Vavřina,
a ve vlastnictví mají fotbalové hřiště a kabiny.

Vraťme se zpět k Tělocvičné Jednotě Sokol Červené Janovice.

Tato Jednota byla založena po revoluci, jejími členy byli a jsou Vladimír Vavřina, Miroslav Bělohlávek,
Stanislav Daněk, Ladislav Frantík a Petr Zoufalý. Těchto pět statečných se dvě desítky let snažili udržet
chod T.J. v takové míře, aby si i nadále zachovala kontrolu nad sokolovnou. Odvedli obrovský kus práce a
dle svých možností se prali s nástrahami moderních technologií a byrokracie, za což jim patří obrovské
díky!!!
Protože ještě větší byrokracie přišla s EU a s dotačními programy, nestačila udržovací aktivita T.J. k tomu,
aby se dosáhlo na všechny nabízené dotace a granty. A sokolovna chátrala. Proto se cca před třemi lety
začal starosta obce Miroslav Ptáček zajímat o to, jaké jsou možnosti, aby se situace zlepšila a bylo možno
na dotace a granty lépe dosáhnout.
Odpovědi byly dvě. Buďto bude sokolovna (od ČOS) bezplatně převedena na obec nebo začne T.J. vyvíjet
větší aktivitu, a díky ní dosáhne toho, že jí bude, taktéž bezplatně, sokolovna předána do vlastnictví. Asi se
ptáte, proč se nezvolila první varianta, a to převod na obec. Byl/je k tomu poměrně racionální důvod. Obec
jako taková žádá za sebe o spoustu dotací a grantů na zvelebení obce a pokud by ještě do těchto žádostí
zahrnula i rekonstrukce sokolovny, pravděpodobnost na získání jakýchkoliv prostředků by se snížila…
Proto bylo vhodnější zvolit variantu druhou a začít vyvíjet větší aktivitu jako Tělocvičná jednota. A to se
stalo právě před cca 2 měsíci. Tady vás asi napadne další otázka. Proč to trvalo tak dlouho? Zřejmě proto,
že odvážlivců do toho jít bylo dost, ale nikdo nenašel tolik odvahy, času a energie, aby začal v dané věci
konat.

Až letos v létě jsme se rozhoupali, vytiskli jsme si stanovy ČOS, načetli je a nastudovali, a oslovili jsme
zástupce Tyršovy Župy v Kolíně, pana Těšitele, zda by nám mohl pomoci. Ten za námi 9.9.2015 přijel,
podíval se s námi do sokolovny a v rámci posezení nám dopodrobna vylíčil, co je třeba udělat. Zároveň
nám přislíbil, že na ČOS projedná možný jednorázový finanční příspěvek na zazimování sokolovny, resp.
na nutné opravy před zimou, aby nedošlo k dalšímu poškození.

Dozvěděli jsme se, že pokud chceme získat nad vším dohled a mít právo něco řešit a v daných věcech
jednat, musíme se nejdříve stát členy Sokola a zaplatit členský poplatek ve výši 500Kč za rok. V této fázi
jsme oslovili několik nám blízkých lidí, zda by do toho nešli s námi. Až z toho vznikla 13-ti členná skupina
nových členů.

Jsou to:
Vavřina Radek Kavková Petra Mašínová Petra
Králová Ladislava Mašínová Kateřina Menšíková Martina
Pokorný Milan Vavřinová Miloslava Charvát Michal
Menšík Oldřich Zdeňková Aneta
Zdeněk Martin Radilová Martina

Ti byli za členy přijati dne 28.9.2015 na schůzi výkonného výboru, který nás přijal do svých řad a zároveň
odsouhlasil i program mimořádné valné hromady, která proběhla 2.10.2015. Na této valné hromadě byl
odvolán původní výkonný výbor ve složení:
Vladimír Vavřina, Miroslav Bělohlávek, Stanislav Daněk, Ladislav Frantík a Petr Zoufalý

A zvolen nový výkonný výbor ve složení:
Starosta: Petra Kavková
Místostarosta: Martin Zdeněk
Jednatel: Oldřich Menšík
Hospodář: Petra Mašínová

Zastupující člen: Aneta Zdeňková
Člen pověřený kontrolou: Martina Menšíková

Čestná funkce správce sokolovny: Vladimír Vavřina
Čestná funkce kulturního a sportovního referenta: Kateřina Mašínová

Na této valné hromadě byl také přítomen pan Těšitel z Župy Tyršovy, který dohlížel na regulérnost VH a
zároveň doplnil některé informace. Programem VH nebylo pouze odvolání a zvolení výborů, ale mluvilo
se také o problematice sokolovny. Nový výkonný výbor dostal od všech členů zelenou začít v této věci
jednat.
Podrobnější informace naleznete v přiloženém zápise z VH.

 

Teď něco málo k členství a poplatkům.

Členem Tělocvičné Jednoty Sokol Červené Janovice se může stát každý z Vás. Podmínkou je vyplnění
přihlášky a zaplacení členského poplatku ve výši 500Kč (za osobu ve věku 15-65let) a 100Kč (za děti do
15let a dospělé nad 65let) za rok. Z tohoto poplatku je odvedeno 25% Župě Tyršově, zbytek nám zůstává
jako základna pro hospodaření.
Proto jste všichni srdečně zváni, přijďte mezi nás a pomozte nám zachránit sokolovnu!!!
Členské poplatky za rok 2015 vybíráme do konce tohoto roku. Na rok 2016 začneme vybírat opět
od ledna do března 2016.

 

Co je naším cílem?

Získat, co nejvíce finančních prostředků na opravu sokolovny a to několika směry:
1, uspořádat co nejvíce kulturních a společenských akcí pod hlavičkou Sokola a výtěžek z nich věnovat na
sokolovnu. Nejbližší takovou akcí je posvícenská zábava.
2, úzce spolupracovat s obcí, místními spolky a firmami
3, z nájmu sokolovny
4, dotacemi přidělenými ČOS/Župou
5, dotacemi a granty vypsanými státní správou
6, sbírkou mezi občany obce
Jak jsem psala na začátku, vše chceme vést průhledně a zodpovědně, a především Vás chceme o všech
aktivitách a činnostech informovat.
Proto bych nyní ráda napsala, jaký je stav sokolských financí ke konci října 2015:

Počáteční stav: 0.00  Kč
Příjem Členské poplatky – 13 nových členů (500Kč/os) 6500.00  Kč
mimořádný příspěvek ČOSu na zazimování sokolovny 50000.00  Kč
Výdej Poplatek Župě ve výši 25% z členských příspěvků 1625.00  Kč
školení činovníků – (2osoby) – P.Kavková, K.Mašínová 900.00  Kč
Koncový stav 52975.00  Kč

Co nás do konce roku čeká:

– zápis do spolkového rejstříku
– podpis smlouvy o správě majetku – viz.zápis z VH
– řízení s majitelem zámku za pomoci obce o narovnání majetkoprávních vztahů – viz.zápis z VH
– změna vlastnického práva a podpisových vzorů k účtu
– změna majitele odběrného místa u ČEZ
– inventura majetku – vybavení sokolovny
– plán nutných oprav, pořízení fotodokumentace a zahájení prací
– oslavy 85let Sokola v Č.J.

Slibujeme, že Vás budeme informovat, jak jsme v daných úkolech pokročili. Také vám v příštím čísle
sdělíme, jak nám můžete pomoci, nebo jak konkrétně se k nám můžete přidat.
Doufám, že jsme sepsali užitečné a zajímavé informace, které předejdou spekulacím a negativním
ohlasům.

Co napsat na závěr…

Děkuji všem, kteří s námi do toho šli a půjdou! Děkuji bývalému výkonnému výboru za skvělou práci!
Děkuji předem všem, kteří nám jakkoliv pomohou!

 

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Červené Janovice
Petra Kavková – starostka TJ Sokol Červené Janovice

 

REGISTRACE:

Budeme moc rádi, pokud se k nám přidáte, a pomůžete nám navýšit členskou a finanční základnu.
Přihlášky můžete vyplňovat v prodejně Marold, Červené Janovice. Připomínám, že podmínkou přijetí je
zaplacení členského příspěvku. Velice děkujeme a těšíme se na setkávání s vámi!!!!

Sokolske listy c.1